Podmínky zpracování osobních údajů a užívání stránek

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s článkem 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen „GDPR“)

Vážení,
Zakladatelští členové AAP a provozovatelé webu anglickepravo.cz, si Vám tímto způsobem dovolují poskytnout informace o právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů správcem. Tato informace je především pro advokáty, kteří chtějí poskytnout správci osobní údaje za účelem vytvoření svého profilu v členské sekci.

I.

Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je:

 • Vladimír Ambruz, LL.M. et LL.M., Usazený evropský advokát, Solicitor of England and Wales, ČAK: 50281, SRA: 669261a
 • Mgr. Jakub Honzík, LL.M., Advokát, Solicitor of England and Wales, ČAK: 18859, SRA: 604678

(dále jen „správce“).

Kontakt na správce:
Tel: 777 048 748
Email: anglickepravo@gmail.com

II.

Jako členská organizace bude správce zpracovávat následující osobní údaje členů:

 • Identifikační údaje, které mohou zahrnovat jméno, údaje o narození, kontaktní údaje, jako je e-mail, telefonní číslo, informace o zaměstnání a profesní údaje
 • Údaje o transakcích mohou zahrnovat podrobnosti o platbách za předplatné a semináře, bankovní účet
 • Technické údaje mohou zahrnovat přihlašovací údaje pro web a fóra

Správce bude zpracovávat následující osobní údaje nečlenů:

 • Identifikační údaje mohou zahrnovat jméno, údaje o narození, kontaktní údaje, jako je e-mail, telefonní číslo, informace o zaměstnání a profesionální údaje
 • Údaje o transakcích mohou zahrnovat podrobnosti o platbách za předplatné a semináře, bankovní účet

(dále jen „osobní údaje“).

III.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů členů je:

 • souhlas se zpracováním;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů nečlenů je:

 • souhlas se zpracováním;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

IV.

Osobní údaje členů je nutné zpracovat pro níže uvedené účely:

 • uveřejnění osobních údajů členů na webových stránkách anglickepravo.cz
 • dosažení cílů zmíněných na webové stránce anglickepravo.cz
 • splnění právních povinností správce
 • uveřejnění obchodních a marketingových sdělení souvisejících s webem anglickepravo.cz

Osobní údaje nečlenů je nutné zpracovat pro níže uvedené účely:

 • plnění smlouvy
 • splnění právních povinností správce

(dále jen „účely“).

V.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě jiného zákonného důvodu/ů než je Váš souhlas, budou správcem zpracovány a uschovány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let (případně po dobu, kterou předepisuje zákon). Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání, ale maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let (případně po dobu, kterou předepisuje zákon).

VI.

Zpracovány budou pouze osobní údaje, které správci sdělí subjekt údajů (osobní údaje mohou být shromažďovány následujícími způsoby: prostřednictvím formulářů žádostí, předplacením našich tištěných materiálů a e-bulletinů, obnovením členství, prostřednictvím hodnotících formulářů shromážděných na konferencích a seminářů.

VII.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány i:

 • jakýmkoliv smluvním partnerem správce v souvislosti s webem anglickepravo.cz
 • poskytovatele služeb nezbytných pro plněních právních povinností ze správcem
 • IT poradcem správce

VIII.

Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytne subjekt údajů, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:

 • správce
 • určené osoby, kterým udělí subjekt údajů písemný souhlas a tento písemný souhlas předá správci
 • IT poradce správce

IX.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

X.

Správce nebude používat osobní údaje pro automatizované rozhodování (včetně profilování). 

XI.

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování v souladu se čl. 12 GDPR, zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.

Máte právo požádat správce, aby vyexportoval Vaše osobní údaje (míněno: předal Vám Vaše osobní údaje, které mu byly poskytnuty).
Až na úzce vymezené výjimky (uvedené v čl. 22 GDPR), máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V určitých případech (stanovených v čl. 16 a 17 GDPR), máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů (dle čl. 18 a 19 GDPR); právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR). Správce můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.

Máte právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 GDPR). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obrátit prostřednictvím emailu správce nebo se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

V případě, že bude nutný Váš informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Vám v takovém případě poskytneme), máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět (dle čl. 7 GDPR). V případě, že chcete vzít souhlas zpět, kontaktujte prosím správce prostřednictvím výše uvedeného kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon výše uvedených práv je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může správce uložit úhradu přiměřeného poplatku.