Podmínky  užití webových stránek anglickepravo.cz

 

Podmínky užití webových stránek

(„Podmínky“)

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky anglickepravo.cz. Před užíváním těchto stránek se prosím seznamte s Podmínkami jejich užití. Podmínky jsou určené pro veřejnost, tedy i pro Vás.

I.

Autorská práva

Vlastníci, provozovatelé a držitelé autorských práv k internetové stránce anglickepravo.cz (dále jen „stránky“) jsou

  1. Vladimír Ambruz, LL.M. et LL. M. a
  2. Jakub Honzík LL.M.

(dále jen „Provozovatelé“).

 

Provozovatelé jsou v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněni k výkonu majetkových práv k těmto stránkám.

Tyto Podmínky se vztahují na kohokoliv, kdo vstoupí na stránky (dále jen „Uživatelé“).

Podmínky užití Uživatelem

Uživatel může užívat stránky pouze pro vlastní potřebu. Jiné využití je podmíněno předchozím souhlasem ze strany Provozovatele.  

Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že užije stránky, a to tím, že na stránky vstoupí nebo užije informaci nacházející se na stránkách.

Přístup na tyto stránky a jejich užití je bezplatné a nevyžaduje přihlašovací údaje.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí mimo jiné:

  1. zasahovat do bezpečnosti těchto stránek (např. používáním škodlivých souborů),
  2. zasahovat do obsahu stránek,
  3. porušovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Cookies

Informace o Cookies najdete po kliknutí na ikonu Cookies, která se nachází na těchto webových stránkách. 

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách anglickepravo.cz mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky, než je webová stránka Provozovatele (dále jen „jiná webová stránka“). V případě, že Uživatel vstoupí na jinou webovou stránku, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů, cookies, podmínkami užití a dalšími relevantními informacemi. Provozovatel nemá kontrolu nad jinými webovými stránkami a nenese odpovědnost za jejich obsah.

 

Odpovědnost Provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za:

  • rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek
  • případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek
  • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek
  • obsah jiných stránek, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek
  • správnost a aktuálnost zveřejněných informací

 

Pro vyloučení pochybností provozovatel stránek výslovně prohlašuje, že nemá povinnost jakkoli ověřovat správnost a aktuálnost informací, které mu byly poskytnuty za účelem zveřejnění jednotlivými členy Asociace pro anglické právo – v případě pochybností se uživatelům stránek doporučuje si informace ověřit u jednotlivých advokátů, popřípadě ve veřejných rejstřících (např. seznam advokátů a advokátních koncipientů vedený Českou advokátní komorou).

S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem za předpokladu, že Provozovatel neindikuje opak.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Přístupnost

Provozovatel stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost a funkčnost pro veškerou veřejnost.

Obsahová stránka je vytvořena na open source redakčním systému WordPress a využívá vizuálního editoru Divi.

Stránky jsou funkční pro nejnovější verze nejpopulárnějších webových prohlížečů: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari, u zastaralých verzí či u jiných prohlížečů nemůže být zaručena funkčnost.

 

Další upozornění

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

 

Dotazy

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat nás e-mailem na anglickepravo@gmail.com

 

Podmínky užívání stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 30. května 2020.